Wycieczka do Szwajcarii? Dlaczego nie…

4 grudnia uczniowie klasy pierwszej w składzie: Katarzyna Janas, Natalia Parysz i Konrad Olesik wzięli udział w projekcie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego we współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Polsce. W pierwszej edycji tego projektu zatytułowanego „ Schweiz- KantonenLand, czyli wędrówka po Kantonach” drużyna naszego liceum wybrała się na wyprawę po kantonie Uri w towarzystwie dziewięciu trzyosobowych drużyn z innych szkół średnich. Wiedzę o tym urokliwym szwajcarskim kantonie (odpowiedniku naszego polskiego województwa) uczestnicy zdobywali w trackie godzinnych warsztatów online biorąc udział w ciekawych formach sprawdzania zdobytych informacji.

Na koniec odbył się test z wiedzy o Uri a po jego sprawdzeniu wyłoniono zwycięską drużynę, która wiosną weźmie udział w finale tego projektu. Zwycięzcom gratulujemy, za dobrą zabawę i zdrową rywalizację dziękujemy pozostałym uczestnikom projektu a organizatorom dziękujemy za przysłane wraz z dyplomem słowa: „Pani uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, świetnie reprezentowali swoją szkołę i bez obaw w przyszłym roku mogą wziąć udział w konkursie i walczyć o I miejsce.”

Aleksandra Stuczyńska

Ogromny sukces naszych uczniów.

Piotr Janosz we współpracy z Hanną Wojtalą i Dominiką Mika z klasy IIIa przygotowali filmik na konkurs „Lubię Polskę” ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Celem konkursu było ujęcie w krótkiej formie filmowej (do 30 sekund) postawy młodych ludzi wobec swojego kraju. Nasi uczniowie wygrali ten konkurs, zdobywając nie tylko wysoką nagrodę pieniężną, także uznanie rozpoznawalność i promocję filmu na forum naszego kraju i międzynarodowym.

To nie pierwszy film Piotra, który spotkał się z uznaniem jury konkursowych i widzów. Jesteśmy z niego bardzo dumni i kibicujemy dalszej karierze filmowej. Na pewno jeszcze nie raz o nim usłyszymy.

Joanna Kocioła

Inauguracja roku szkolnego w LO Gilowice

Nowy rok szkolny można uznać za oficjalnie rozpoczęty! Pierwszoklasiści zostali przywitani przez Panią Dyrektor, Barbarę Foltyn, która w obecności nauczycieli, pracowników szkoły oraz przedstawicieli klas starszych przedstawiła nowym uczniom szkołę, jej cele, osiągnięcia i plany na najbliższą przyszłość. Omówiła także zasady bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną, które obowiązują na terenie szkoły. Z zachowaniem reżimu sanitarnego przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, który w tym samym dniu zyskał nowego chorążego i asystę, po przekazaniu sztandaru przez poprzedni poczet sztandarowy.
Nowych kolegów przywitała w szkole także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Hanna Rapacka, która gorąco powitała uczniów klas pierwszych i zapewniła ich o wsparciu, jakie znajdą u starszych kolegów.

Nie zabrakło również tradycyjnego już elementu w tym dniu czyli wykładu inauguracyjnego. W tym roku wygłosiła go Pani Joanna Kocioła, nauczyciel języka angielskiego i szkolny koordynator projektów Erasmus+. Wprowadziła nowych uczniów w świat programu Erasmus+ omawiając jego cele i założenia, źródła finansowania oraz korzyści płynące dla uczniów z uczestnictwa w programie. Przedstawiła szczegóły nowych projektów jednocześnie zachęcając uczniów do udziału w projektach Erasmus+ realizowanych przez szkołę.
Na zakończenie uroczystości nie zabrakło życzeń sukcesów w nowym roku szkolnym. Teraz pozostaje czekać na pierwszy dzwonek na lekcję.

Joanna Kocioła

Nowy projekt Erasmus+ w naszym Liceum

Nowy rok szkolny w gilowickim liceum będzie obfitował nie tylko w nowe zasady sanitarne związane z pandemią, lecz również nowe możliwości edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Nowy projekt Erasmus+ o łącznym budżecie niemalże 200 000 euro (w tym 25 800 dla polskiej szkoły) został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską.
Projekt zatytułowany „Learn from the past to build a greener future” zakłada dwuletnią współpracę szkół partnerskich z 6 krajów: Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Portugalii, Turcji i Polski. Uczniowie i nauczyciele z tych szkół będą wspólnie poznawać historię górnictwa, jego wpływ na gospodarki poszczególnych krajów oraz ich społeczeństw. Szczególny nacisk położony zostanie na wydobycie węgla kamiennego, analizę jego wpływu na środowisko naturalne, jak również możliwości zrównoważonego przejścia do bardziej ekologicznych źródeł energii, z poszanowaniem praw górniczych społeczności, ich tradycji i etosu pracy górnika. Uczestnicy projektu będą odwiedzać kopalnie, elektrownie (także atomową w Słowenii) i wspólnie szukać rozwiązania na kryzys klimatyczny. Autorzy projektu są przekonani, że poprzez gruntowną i dogłębną edukację uda się znaleźć skuteczne i efektywne rozwiązania tego problemu, z jak najlepszym wykorzystaniem zasobów i przy zapewnieniu wsparcia tym wszystkim, których zmiany w pozyskiwaniu energii dotkną bezpośrednio.
Poza spotkaniami roboczymi w każdym z krajów partnerskich, bardzo szeroko zakrojone są także działania lokalne oraz te w Internecie: zaplanowano kanał YouTube, akcje edukacyjne, dystrybucję ulotek i wiele innych. Projekt rozpoczyna się 1 listopada 2020 i potrwa 2 lata, które będą czasem intensywnych działań proekologicznych nie tylko w szkole, lecz również w lokalnej społeczności. Choć głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, istotne są również cele językowo-społeczne, takie jak doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, poznawanie kultury krajów partnerskich, wzrost kompetencji kulturowych i interpersonalnych, takich jak: praca w grupie międzynarodowej, tolerancja dla różnic.
Warto dodać, iż gilowickie liceum będzie koordynatorem tego projektu i jako jedna z 2 szkół w powiecie pszczyńskim (poza LO w Gilowicach także ZSO w Pawłowicach) otrzymała dofinansowanie na koordynowanie projektu Erasmus+ w 2020 roku.

LO w Gilowicach powiatowym liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach ma na swoim koncie kolejny sukces. W 2020 roku jest najbardziej skuteczną placówką oświatową w powiecie pszczyńskim biorąc pod uwagę pozyskiwanie funduszy w ramach programu Erasmus+, ponieważ jako jedyna uzyskała dofinansowanie na realizację 2 projektów! W sumie, od września 2020 roku szkoła będzie realizować aż 4 projekty Erasmus+ o łącznym budżecie przekraczającym 130 tysięcy euro, w tym 2 z nich zaakceptowane do realizacji w latach 2020-2022. Pierwszy w nich „Learn from the past to build a greener future”, w którym gilowickie liceum jest koordynatorem, uzyskał dofinansowanie w ubiegłym tygodniu. Natomiast dziś, 21 sierpnia, opublikowano listę polskich szkół – partnerów w projektach i na niej również znalazł się projekt, który będzie realizowany przez liceum z Gilowic. Projekt zatytułowany „Climate change – raise awarness – take action” rozpocznie się 1 września 2020 i potrwa 2 lata. Jego koordynatorem jest szkoła z Austrii a partnerami szkoły z: Niemiec, Słowenii, Czech, Bułgarii i Polski. Działania projektowe będą zmierzać do realizacji głównego celu projektu, czyli podniesienia świadomości o zmianach klimatu oraz możliwościach ich spowolnienia, edukacji na temat ochrony środowiska jak również wspierania nawyków przyjaznych środowisku. Tak jak w dotychczasowych projektach Erasmus+ i tym razem głównym beneficjentem będą uczniowie. W obydwu nowych projektach około 50 uczniów spędzi tydzień w szkołach partnerskich zagranicą, przy wszystkich kosztach pokrytych z budżetu projektów. Dzięki takim spotkaniom uczniowie doskonalą umiejętności językowe, kulturowe i społeczne, uczą się współdziałania w międzynarodowej grupie, zarządzania czasem, realizacji założonych celów. Ogromne znaczenie odgrywa również kontakt z kulturą kraju, w którym odbywa się spotkanie. Z doświadczeń uczniów, którzy do tej pory brali udział w projektach jednoznacznie wynika, iż możliwość uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach była dla nich bezcennym źródłem wiedzy i umiejętności, nie do zdobycia w szkole lub Internecie. Koniecznie należy podkreślić, iż gilowickie liceum od lat prężnie działa na polu współpracy międzynarodowej. Od ponad 10 lat realizuje projekty Erasmus+, wcześniej Comenius. Do tej pory uzyskano dofinansowanie dla 8 takich projektów, co umożliwiło szkole pozyskanie około 260 tysięcy euro, które nie tylko umożliwiają finansowanie działań projektowych, lecz również pozwalają na znaczące doposażenie szkoły w sprzęt taki jak: tablice interaktywne, laptopy, drukarki, sprzęt sportowy, oprogramowanie oraz inne pomoce dydaktyczne. Biorąc pod uwagę, że LO w Gilowicach jest stosunkowo niewielką szkołą, można śmiało stwierdzić, iż zaangażowanie w międzynarodową współpracę jest spektakularne i urozmaicona oferta projektów powoduje, że każdy uczeń chętny do udziału w projekcie ma to zagwarantowane.

Maturzyści z LO w Gilowicach poradzili sobie z egzaminem dojrzałości

Pomimo iż tegoroczna matura była egzaminem nie tylko z wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, lecz również, a może przede wszystkim, sprawdzianem z umiejętności przetrwania w dobie pandemii, maturzyści z Gilowic poradzili sobie z tym wyzwaniem wyjątkowo dobrze. Odsetek sukcesów, czyli osób, które zdały egzamin maturalny, znacząco przekroczył średnią dla liceów ogólnokształcących w województwie śląskim (80,4%) i wyniósł 94,2%, co daje szkole mocną drugą pozycję wśród liceów powiatu pszczyńskiego. Z większości wybieranych przedmiotów zdawanych na maturze absolwenci LO Gilowice osiągnęli wyniki powyżej średniej.

Dziennik Zachodni o naszym Liceum

W przypadku kilku przedmiotów są to wyniki wręcz spektakularne, dające szkole pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim pod względem osiągniętego średniego wyniku. Warto wyróżnić tu takie wyniki jak: chemia (średnia szkoły – 57, średnia wojewódzka dla liceów – 39, najlepszy wynik w powiecie), geografia (średnia szkoły – 59, średnia wojewódzka – 26, zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie), matematyka na poziomie rozszerzonym (średnia szkoły – 53, średnia wojewódzka – 42, zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie). Podsumowując wyniki tegorocznych maturzystów nie można zapominać, że gilowickie liceum to kameralna szkoła, co powoduje, iż każdy zdający ma znaczący wpływ na średni wynik. Przy 52 zdających, 3 absolwentów nie zdało egzaminu, przy czym 2 z nich ma prawo do egzaminu poprawkowego jeszcze w tym roku, ponieważ nie zdali tylko jednego przedmiotu. Najtrafniej tegoroczny sukces maturalny szkoły opisała Jolanta Pierończyk z Dziennika Zachodniego w artykule „Wyniki matur 2020” opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2020, określając gilowickie liceum jako „znakomite”. W świetle powyższych danych absolwentom LO w Gilowicach i ich nauczycielom należą się gratulacje.

Pożegnanie klas III

5 czerwca absolwenci liceum odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Nie odbyła się tradycyjna uroczystość, uczniowie wraz z rodzicami o wyznaczonych godzinach odbierali z rąk p. Dyrektor i wychowawców p. Anny Majtyki i p. Aleksandry Stuczyńskiej świadectwa, dyplomy i podziękowania. A zamiast uroczystości nauczyciele i uczniowie młodszych klas pożegnali absolwentów przygotowanymi wcześniej filmami.

Jesteś ósmoklasistą lub rodzicem ósmoklasisty?

Szukasz szkoły ponadpodstawowej, która pomoże spełnić Twoje marzenia, da Ci możliwość edukacji na najwyższym poziomie i otworzy na świat? Jeśli odpowiedź brzmi tak – dobrze trafiłeś!

Zobacz ofertę LO w Gilowicach! Pełną atrakcji, nowości i innowacji! Po prostu musisz ją przeczytać!

W nowym roku szkolnym proponujemy Ci 4 nowoczesne i atrakcyjne możliwości na zdobycie wykształcenia i zawodu, który pozwoli Ci zrealizować swoje pasje i marzenia i uczynić z nich atrakcyjny pomysł na życie. Czytaj dalej…

Zdalne nauczanie w LO w Gilowicach

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, sprawiła, że w ciągu kilku dni nauczanie ze szkolnych ławek przeniosło się do sieci. Nauczyciele naszego Liceum od początku dołożyli wszelkich starań, by kształcenie na odległość w naszej szkole było realizowane w sposób jak najbardziej przyjazny dla ucznia. W ruch poszły wszelkie komunikatory, e-dziennik i inne narzędzia internetowe, które pozwoliły na kontakt z uczniami i rodzicami. Jednak najważniejszy w pracy nauczyciela jest bezpośredni kontakt z uczniem, a to stało się możliwe dzięki platformie Microsoft Teams, dzięki której lekcje prowadzone są ON-LINE. Można taką lekcje nagrać, a uczeń może ją wielokrotnie odsłuchać lub odsłuchać w innym czasie. Przede wszystkim zaś daje to możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości i choć przez krótką chwilę pozwala nam się znowu wszystkim razem spotkać…

Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu:


http://logilowice.hekko.pl/images/facebook-jestesmy.png