Kryteria przyjęć do klasy pierwszej 2024/2025

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach w roku szkolnym 2024/2025.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty; procent uzyskany:

– z języka polskiego, matematyki mnożymy przez 0,35;

– z języka obcego mnożymy przez 0,3.

2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– do grupy matematyczno-inżynierskiej z: j. polskiego, matematyki oraz najlepsze dwa wyniki z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;

– do grupy biologiczno-medycznej z: j. polskiego, matematyki oraz najlepsze dwa wyniki z przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka; 

– do grupy ogólnej z dowolnymi rozszerzeniami z: j. polskiego, matematyki oraz najlepsze dwa wyniki z: j. obcego, biologii, geografii, fizyki, chemii.

przeliczane wg skali:

    • celujący – 18 pkt.
    • bardzo dobry – 17 pkt.
    • dobry – 14 pkt.
    • dostateczny – 8 pkt.
    • dopuszczający – 2 pkt.

3. Punkty dodatkowe za:

– uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach lub turniejach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych* – maks. 10 pkt.,

– osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym* – maks. 4 pkt.,

– stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 pkt.,

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

Absolwentom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przeliczamy na punkty otrzymane oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego zgodnie z rozporządzeniem MENiN z dn. 18.11.2022 r. §8

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający kryteria społeczne:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Kandydaci do liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Do poszczególnych oddziałów Liceum przyjmowani są kandydaci w ramach limitu miejsc określonego przez organ prowadzący, w kolejności zgodnej z sumą punktów.


* –  szczegóły  w rozporządzeniu MENiN z dn. 18.11.2022 r. §8

Comments are closed.