Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
W związku z obecną sytuacją epidemiczną nie możemy zorganizować wspólnego rozpoczęcia roku dla całej społeczności szkolnej. Klasy I oraz przedstawicieli klas II i III zapraszamy do budynku hali sportowej na godz. 8 00, klasy II i III zapraszamy na spotkania z wychowawcami na godz. 9 00 w następujących salach: IIa – s. 18, IIb – s. 19, IIap – s. 8, IIbp – s. 17, IIIa – s. 15, IIIb – s. 14.
Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie możemy zaprosić Rodziców naszych Uczniów. Z uwagi na konieczność zapobiegania zarażeniu COVID-19 na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic oraz dezynfekowanie rąk. Po zajęciu miejsc można zdjąć maseczki pamiętając o zachowaniu dystansu.

Nowy projekt Erasmus+ w naszym Liceum

Nowy rok szkolny w gilowickim liceum będzie obfitował nie tylko w nowe zasady sanitarne związane z pandemią, lecz również nowe możliwości edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Nowy projekt Erasmus+ o łącznym budżecie niemalże 200 000 euro (w tym 25 800 dla polskiej szkoły) został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską.
Projekt zatytułowany „Learn from the past to build a greener future” zakłada dwuletnią współpracę szkół partnerskich z 6 krajów: Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Portugalii, Turcji i Polski. Uczniowie i nauczyciele z tych szkół będą wspólnie poznawać historię górnictwa, jego wpływ na gospodarki poszczególnych krajów oraz ich społeczeństw. Szczególny nacisk położony zostanie na wydobycie węgla kamiennego, analizę jego wpływu na środowisko naturalne, jak również możliwości zrównoważonego przejścia do bardziej ekologicznych źródeł energii, z poszanowaniem praw górniczych społeczności, ich tradycji i etosu pracy górnika. Uczestnicy projektu będą odwiedzać kopalnie, elektrownie (także atomową w Słowenii) i wspólnie szukać rozwiązania na kryzys klimatyczny. Autorzy projektu są przekonani, że poprzez gruntowną i dogłębną edukację uda się znaleźć skuteczne i efektywne rozwiązania tego problemu, z jak najlepszym wykorzystaniem zasobów i przy zapewnieniu wsparcia tym wszystkim, których zmiany w pozyskiwaniu energii dotkną bezpośrednio.
Poza spotkaniami roboczymi w każdym z krajów partnerskich, bardzo szeroko zakrojone są także działania lokalne oraz te w Internecie: zaplanowano kanał YouTube, akcje edukacyjne, dystrybucję ulotek i wiele innych. Projekt rozpoczyna się 1 listopada 2020 i potrwa 2 lata, które będą czasem intensywnych działań proekologicznych nie tylko w szkole, lecz również w lokalnej społeczności. Choć głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, istotne są również cele językowo-społeczne, takie jak doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, poznawanie kultury krajów partnerskich, wzrost kompetencji kulturowych i interpersonalnych, takich jak: praca w grupie międzynarodowej, tolerancja dla różnic.
Warto dodać, iż gilowickie liceum będzie koordynatorem tego projektu i jako jedna z 2 szkół w powiecie pszczyńskim (poza LO w Gilowicach także ZSO w Pawłowicach) otrzymała dofinansowanie na koordynowanie projektu Erasmus+ w 2020 roku.

LO w Gilowicach powiatowym liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach ma na swoim koncie kolejny sukces. W 2020 roku jest najbardziej skuteczną placówką oświatową w powiecie pszczyńskim biorąc pod uwagę pozyskiwanie funduszy w ramach programu Erasmus+, ponieważ jako jedyna uzyskała dofinansowanie na realizację 2 projektów! W sumie, od września 2020 roku szkoła będzie realizować aż 4 projekty Erasmus+ o łącznym budżecie przekraczającym 130 tysięcy euro, w tym 2 z nich zaakceptowane do realizacji w latach 2020-2022. Pierwszy w nich „Learn from the past to build a greener future”, w którym gilowickie liceum jest koordynatorem, uzyskał dofinansowanie w ubiegłym tygodniu. Natomiast dziś, 21 sierpnia, opublikowano listę polskich szkół – partnerów w projektach i na niej również znalazł się projekt, który będzie realizowany przez liceum z Gilowic. Projekt zatytułowany „Climate change – raise awarness – take action” rozpocznie się 1 września 2020 i potrwa 2 lata. Jego koordynatorem jest szkoła z Austrii a partnerami szkoły z: Niemiec, Słowenii, Czech, Bułgarii i Polski. Działania projektowe będą zmierzać do realizacji głównego celu projektu, czyli podniesienia świadomości o zmianach klimatu oraz możliwościach ich spowolnienia, edukacji na temat ochrony środowiska jak również wspierania nawyków przyjaznych środowisku. Tak jak w dotychczasowych projektach Erasmus+ i tym razem głównym beneficjentem będą uczniowie. W obydwu nowych projektach około 50 uczniów spędzi tydzień w szkołach partnerskich zagranicą, przy wszystkich kosztach pokrytych z budżetu projektów. Dzięki takim spotkaniom uczniowie doskonalą umiejętności językowe, kulturowe i społeczne, uczą się współdziałania w międzynarodowej grupie, zarządzania czasem, realizacji założonych celów. Ogromne znaczenie odgrywa również kontakt z kulturą kraju, w którym odbywa się spotkanie. Z doświadczeń uczniów, którzy do tej pory brali udział w projektach jednoznacznie wynika, iż możliwość uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach była dla nich bezcennym źródłem wiedzy i umiejętności, nie do zdobycia w szkole lub Internecie. Koniecznie należy podkreślić, iż gilowickie liceum od lat prężnie działa na polu współpracy międzynarodowej. Od ponad 10 lat realizuje projekty Erasmus+, wcześniej Comenius. Do tej pory uzyskano dofinansowanie dla 8 takich projektów, co umożliwiło szkole pozyskanie około 260 tysięcy euro, które nie tylko umożliwiają finansowanie działań projektowych, lecz również pozwalają na znaczące doposażenie szkoły w sprzęt taki jak: tablice interaktywne, laptopy, drukarki, sprzęt sportowy, oprogramowanie oraz inne pomoce dydaktyczne. Biorąc pod uwagę, że LO w Gilowicach jest stosunkowo niewielką szkołą, można śmiało stwierdzić, iż zaangażowanie w międzynarodową współpracę jest spektakularne i urozmaicona oferta projektów powoduje, że każdy uczeń chętny do udziału w projekcie ma to zagwarantowane.

Maturzyści z LO w Gilowicach poradzili sobie z egzaminem dojrzałości

Pomimo iż tegoroczna matura była egzaminem nie tylko z wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, lecz również, a może przede wszystkim, sprawdzianem z umiejętności przetrwania w dobie pandemii, maturzyści z Gilowic poradzili sobie z tym wyzwaniem wyjątkowo dobrze. Odsetek sukcesów, czyli osób, które zdały egzamin maturalny, znacząco przekroczył średnią dla liceów ogólnokształcących w województwie śląskim (80,4%) i wyniósł 94,2%, co daje szkole mocną drugą pozycję wśród liceów powiatu pszczyńskiego. Z większości wybieranych przedmiotów zdawanych na maturze absolwenci LO Gilowice osiągnęli wyniki powyżej średniej.

Dziennik Zachodni o naszym Liceum

W przypadku kilku przedmiotów są to wyniki wręcz spektakularne, dające szkole pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim pod względem osiągniętego średniego wyniku. Warto wyróżnić tu takie wyniki jak: chemia (średnia szkoły – 57, średnia wojewódzka dla liceów – 39, najlepszy wynik w powiecie), geografia (średnia szkoły – 59, średnia wojewódzka – 26, zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie), matematyka na poziomie rozszerzonym (średnia szkoły – 53, średnia wojewódzka – 42, zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie). Podsumowując wyniki tegorocznych maturzystów nie można zapominać, że gilowickie liceum to kameralna szkoła, co powoduje, iż każdy zdający ma znaczący wpływ na średni wynik. Przy 52 zdających, 3 absolwentów nie zdało egzaminu, przy czym 2 z nich ma prawo do egzaminu poprawkowego jeszcze w tym roku, ponieważ nie zdali tylko jednego przedmiotu. Najtrafniej tegoroczny sukces maturalny szkoły opisała Jolanta Pierończyk z Dziennika Zachodniego w artykule „Wyniki matur 2020” opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2020, określając gilowickie liceum jako „znakomite”. W świetle powyższych danych absolwentom LO w Gilowicach i ich nauczycielom należą się gratulacje.