Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność cyfrowa:

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście. Informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli. Listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone.
Wyłączenia
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Foltyn.
E-mail: logilowice@poczta.onet.pl
Telefon: 32 211 73 21
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

ul. Korfantego 38
43-227 Miedźna

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

W skład Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach wchodzą budynki: gmach główny oraz sala gimnastyczna, oba z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem – potrzebny jest certyfikat potwierdzający status psa.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych lub słabosłyszących.
 • Nie ma oznaczenia ostatnich lub pierwszych stopni schodów.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

ul. Korfantego 38
43-227 Miedźna

E-mail: logilowice@oswiata.miedzna.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewniamy, że w miarę możliwości technicznych i finansowych dostosujemy się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.